Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
De consument heeft het recht aan Laurens Benelux bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. (Zie artikel 9 -verzakingstermijn- voor meer info)

Ondernemingsgegevens:

Laurens Benelux bvba
Borgveld 1
3940 Hechtel-Eksel
Tel 0032 11 55 57 76
Fax 0032 11 55 57 78
BTW BE 0647 686 816
benelux@laurensint.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Laurens Benelux bvba, met maatschappelijke zetel te Lommel (België), BTW BE 0647 686 816, biedt haar klanten de mogelijkheid om radiatoren, retro sanitair en toebehoren online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Laurens Benelux bvba assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Laurens Benelux bvba. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Laurens Benelux bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Laurens Benelux bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Laurens Benelux bvba. Laurens Benelux bvba is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Laurens Benelux bvba assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Laurens Benelux bvba. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd in overleg met Laurens Benelux bvba of kunnen worden afgehaald bij de Laurens Benelux bvba.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart
• via bankkaart
• via overschrijving
• via bancontact/creditcard of contante betaling in de Laurens Benelux bvba

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Laurens Benelux bvba. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Laurens Benelux bvba te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Laurens Benelux bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Laurens Benelux bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten);
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Laurens Benelux bvba klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Laurens Benelux bvba. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Laurens Benelux bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Laurens Benelux bvba klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Laurens Benelux bvba, Borgveld 1, 3940 Hechtel-Eksel. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
*gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
* artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
* artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
* artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Privacy

Laurens Benelux bvba verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Laurens Benelux bvba toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw emailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Laurens Benelux bvba bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Laurens Benelux bvba uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Laurens Benelux bvba, Borgveld 1, 3940 Hechtel-Eksel.Indien van toepassing is de klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Laurens Benelux bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Laurens Benelux bvba respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt, indien geregistreerd, toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op de website van Laurens Benelux bvba ter consultatie, wijziging of verwijdering. Laurens Benelux bvba maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Laurens Benelux bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@radiator-studio.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig
wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Laurens Benelux bvba om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit
gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze
rechten aantasten.

Artikel 12: Laurens Benelux bvba Klantendienst

De Laurens Benelux bvba klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0032 11 55 57 76 of via e-mail op
benelux@laurensint.com of per post op het volgende adres Laurens Benelux bvba, Maatheide 98A, 3920 Lommel..

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Laurens Benelux bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Laurens Benelux bvba kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te België bevoegd.

Algemene leveringsvoorwaarden Laurens Benelux bvba:
Alle verzendingen gebeuren op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer franco levering is toegezegd.
De gegeven waarborg betreft enkel erkende contructiefouten of gebreken; hij blijft beperkt tot het vervangen van de stukken in onze magazijnen, terugbezorgd binnen de kortst mogelijke tijd.
Klachten moeten worden ingediend ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot na volledige betaling.
De rekeningen zijn binnen dertig dagen betaalbaar aan ons adres, zonder korting. Alle klachten aangaande onze rekeningen dienen schriftelijk binnen de 8 dagen toegezonden te worden. Na verloop van deze termijn zullen zij niet meer in aanmerking worden genomen.
In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.
Alle niet betaalde facturen geven vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 1,5% per maand. In geval van niet-betaling binnen de termijn, die verstrijkt acht dagen na een aanmaning tot betaling, is de koper gehouden, bij toepassing van artikel 1139 en 1147 van het B.W.B., een schadevergoeding te betalen die conventioneel en forfaitair vastgesteld wordt op 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 25 Euro.